Home Tellingen

Tellingen

Naast het verrichten van individuele waarnemingen is het gestructureerd waarnemen een ander doel van de stichting. Structurele waarnemingen worden gedaan door het houden van tellingen op vastgestelde teldata. Door  tellingen ontstaat er beter inzicht in de natuur en vooral in de veranderingen van de vogelstand in zuidelijk Flevoland. Het draagt, net zoals het ringen van vogels, daarmee bij aan de mogelijkheden tot natuurbescherming en het in kaart brengen van belangrijke vogelgebieden.
Tellingen hebben de afgelopen jaren binnen de stichting een ware vlucht genomen. Zo zijn er tellingen die op eigen initiatief worden gehouden en tellingen die onderdeel uitmaken van landelijke tellingen. Met de tellingen op eigen initiatief bestudeert de stichting de vogelstand in haar werkgebied. De landelijke tellingen worden georganiseerd en gecoördineerd door SOVON. Enkele donateurs hebben een steen bijgedragen aan de nieuwe SOVON Atlas van de Nederlandse Broedvogels die eind 2002 is verschenen. Bovendien is er bij de stichting begin 2003 een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met het op orde brengen en het verder professionaliseren van haar digitaal waarnemingenarchief.
Er worden vijf soorten tellingen georganiseerd: