Home ANBI

ANBI

De Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle relevante gegevens vindt u in de tabel verder op deze pagina.

De Stichting verwerft haar inkomsten door de donaties van donateurs. Daarnaast worden voor speciale projecten subsidies aangevraagd. De stichting heeft geen mensen in dienst en alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.
De Stichting streeft naar een gezonde financiële positie. In de jaarlijkse begroting zoekt de Stichting naar evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Daarnaast houdt de stichting een bescheiden eigen vermogen aan. Dit vermogen bestaat uit reserves voor voorziene uitgaven in de toekomst (bijvoorbeeld vervanging van de laptop) en een buffer voor onvoorziene uitgaven of tegenvallende inkomsten. Financiële verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening. De link  naar de jaarrekening over 2014 vindt u hieronder. Hierin is ook een korte toelichting op de jaarcijfers opgenomen.

VenWBalans 2014 website


Statutaire naam: Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
Gangbare naam: Vogel- en Natuurwacht Flevoland
Statutaire zetel: Almere
Kamer van Koophandel: 41023531
RSIN: 816655571
Contactgegevens: zie de contactpagina
Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel de bescherming, bestudering en verbetering van de vogelstand en van de natuur in het gebied van zuidelijk Flevoland.
Inkomsten: De Stichting verwerft het merendeel van haar inkomsten door de donaties van onze donateurs.  Daarnaast worden voor speciale projecten subsidies aangevraagd.
Beloning: De stichting heeft geen mensen in dienst en alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.
Beleidsplan: Het beleidsplan treft u aan onder deze link: Hoofdlijnen beleid 2013-2018
Jaarverslag: Het jaarverslag over 2014 vindt u onder deze link: Jaarverslag 2014 totaal webversie
Financiële verantwoording De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening 2014: VenWBalans 2014 website