Home Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De Stichting kent een aantal werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator. Hij coördineert de activiteiten van een werkgroep, stelt met de werkgroep (indien nodig) een begroting op en brengt verslag uit aan het bestuur van de ondernomen activiteiten in het afgelopen kalenderjaar.
De punten uit dit verslag worden opgenomen in het jaarverslag van de Stichting. Iedere werkgroep heeft binnen het bestuur een contactpersoon. Tot hem of haar kan de werkgroep zich richten wanneer er punten zijn die in het bestuur besproken moeten worden. De contactpersoon brengt de werkgroep op de hoogte van zaken die in het bestuur besproken zijn en die de werkgroep aangaan.

Naast de officiële werkgroepen zijn er tal van activiteiten die weliswaar door donateurs van de stichting ondernomen worden, maar die niet bekostigd worden door de Stichting. Hier vervult de Stichting meer de rol van ontmoetingsplaats of platvorm.
Uit initiatieven van donateurs, die het bestuur zeer toejuicht, kan wel een officiële werkgroep ontstaan zoals gebeurd is met de werkgroep Natuurfotografie.

De Stichting wordt geleid door het Bestuur dat maandelijks bijeenkomt. Deze bestuursvergaderingen kunnen door donateurs worden bijgewoond. Zij hebben in deze vergadering echter geen stem- of spreekrecht.

Jaarlijks is er donateursoverleg. In dit overleg worden zaken, al dan niet themagewijs, aan de donateurs gepresenteerd of voorgelegd zodat zij zich een oordeel kunnen vormen en hun mening kunnen geven.

Binnenkort hopen wij een organogram te plaatsen.

De Stichting heeft een huishoudelijk reglement en een aanvulling daarop voor de Werkgroep Bescherming.