Home 2010: resultaten

2010: resultaten

RESULTAAT CURSISTEN – BIG DAY 2010

B I L B I L B I L B I L B I L
roodkeelduiker 0 0 0 wespendief 0 0 0 grutto 1 1 0 boomleeuwerik 0 0 0 tjiftjaf 1 1 1
parelduiker 0 0 0 zwarte wouw 0 0 0 rosse grutto 0 0 0 veldleeuwerik 0 0 0 fitis 1 1 1
ijsduiker 0 0 0 rode wouw 0 0 0 regenwulp 0 0 0 strandleeuwerik 0 0 0 goudhaantje 0 0 0
dodaars 1 0 1 bruine kiekendief 1 1 1 wulp 0 1 0 oeverzwaluw 0 1 0 vuurgoudhaantje 0 0 0
fuut 1 1 1 blauwe kiekendief 0 1 0 zwarte ruiter 0 0 0 boerenzwaluw 1 1 1 grauwe vliegenv. 0 1 0
roodhalsfuut 0 0 0 grauwe kiekendief 0 0 0 tureluur 1 1 1 huiszwaluw 0 1 1 bonte vliegenv. 0 1 0
kuifduiker 0 0 0 havik 0 0 0 groenpootruiter 0 1 1 waterpieper 0 0 0 baardmannetje 0 0 1
geoorde fuut 0 0 0 sperwer 0 0 0 witgatje 0 0 0 duinpieper 0 0 0 staartmees 1 0 1
aalscholver 1 1 1 buizerd 1 1 1 bosruiter 0 1 0 boompieper 0 1 0 glanskop 0 0 0
kuifaalscholver 0 0 0 ruigpootbuizerd 0 0 0 oeverloper 1 1 1 graspieper 0 1 1 matkop 1 0 0
roerdomp 1 0 0 visarend 0 0 0 steenloper 1 0 0 oeverpieper 0 0 0 kuifmees 0 0 0
kwak 0 0 0 torenvalk 1 1 0 gele kwikstaart 1 1 0 zwarte mees 0 0 0
gr. zilverreiger 1 1 1 smelleken 0 0 0 grote jager 0 0 0 grote gele kwikst 0 0 0 pimpelmees 0 1 1
kl. zilverreiger 0 1 1 boomvalk 0 0 0 kleine jager 0 0 0 engelse gele kwikst 0 0 0 koolmees 1 1 1
blauwe reiger 1 1 1 slechtvalk 0 0 0 dwergmeeuw 0 1 0 noordse gele kwikst 0 1 0 boomklever 0 1 0
purperreiger 0 0 0 zeearend 1 1 0 kokmeeuw 1 1 1 witte kwikstaart 1 1 1 boomkruiper 0 1 0
ooievaar 1 1 0 zwartkopmeeuw 0 1 0 rouwkwikstaart 0 1 0 buidelmees 0 0 0
lepelaar 1 1 1 korhoen 0 0 0 stormmeeuw 1 1 1 pestvogel 0 0 0
patrijs 0 0 0 kl. mantelmeeuw 1 1 1 waterspreeuw 0 0 0 wielewaal 0 1 0
knobbelzwaan 1 1 1 kwartel 0 0 0 zilvermeeuw 0 1 1 grauwe klauwier 0 0 0
kleine zwaan 0 0 0 fazant 1 0 1 gr. mantelmeeuw 1 1 0 winterkoning 1 1 1 klapekster 0 0 0
wilde zwaan 0 0 0 waterral 0 0 0 pontische meeuw 0 1 0 heggenmus 1 1 0 gaai 1 1 1
rietgans 0 0 0 porseleinhoen 0 0 0 grote stern 0 0 0 roodborst 0 1 1 ekster 1 1 1
kleine rietgans 0 0 0 kwartelkoning 0 0 0 visdief 1 1 0 nachtegaal 1 1 1 notenkraker 0 0 0
kolgans 0 0 0 waterhoen 0 0 0 noordse stern 0 0 0 blauwborst 1 0 1 kauw 0 1 1
grauwe gans 1 1 1 meerkoet 1 1 1 dwergstern 0 0 0 zwarte roodstaart 0 0 0 roek 0 0 0
brandgans 1 1 1 zwarte stern 0 1 0 gekr. roodstaart 0 0 0 zwarte kraai 1 1 1
rotgans 0 0 0 kraanvogel 1 1 1 paapje 0 0 0 bonte kraai 0 0 0
nijlgans 1 1 1 houtduif 1 1 1 roodborsttapuit 1 0 1 raaf 0 0 0
bergeend 1 1 1 scholekster 1 1 1 holenduif 1 1 1 tapuit 1 0 0
kluut 1 1 1 stadsduif 0 1 0 spreeuw 1 1 1
smient 0 0 0 kleine plevier 0 1 0 turkse tortel 0 1 0 beflijster 0 0 0 huismus 1 1 1
wilde eend 1 1 1 bontbekplevier 1 1 0 zomertortel 0 1 0 merel 1 1 1 ringmus 1 1 1
krakeend 1 1 1 strandplevier 0 0 0 koekoek 1 1 1 kramsvogel 0 0 0 vink 1 1 1
pijlstaart 0 0 0 morinelplevier 0 0 0 kerkuil 0 0 0 zanglijster 1 1 1 keep 0 0 0
slobeend 1 1 1 goudplevier 0 0 0 steenuil 0 0 0 koperwiek 0 0 0 europ. kanarie 0 0 0
krooneend 1 1 1 zilverplevier 0 1 0 ransuil 0 0 0 grote lijster 0 1 0 groenling 1 1 1
wintertaling 0 0 0 kievit 1 1 1 velduil 0 0 0 sprinkhaanzanger 1 0 0 putter 1 1 1
zomertaling 0 0 1 kanoetstrandloper 0 0 0 nachtzwaluw 0 0 0 snor 1 0 1 sijs 0 0 0
tafeleend 1 1 1 drieteenstrandloper 0 1 0 gierzwaluw 1 1 1 rietzanger 1 1 1 kneu 1 1 0
kuifeend 1 1 1 kleine strandloper 0 0 0 ijsvogel 0 0 0 bosrietzanger 0 0 0 frater 0 0 0
toppereend 1 0 0 temmincks strandl. 0 0 0 draaihals 0 0 0 waterrietzanger 0 0 0 barmsijs 0 0 0
eidereend 0 0 0 0 0 0 hop 0 0 0 cetti’s zanger 0 0 0 kruisbek 0 0 0
ijseend 0 0 0 paarse strandloper 0 0 0 bijeneter 0 0 0 kleine karekiet 1 1 1 goudvink 0 0 0
zwarte zeeeend 0 0 0 bonte strandloper 0 0 0 groene specht 0 0 0 grote karekiet 0 1 0 appelvink 0 0 0
grote zeeeend 0 0 0 kemphaan 0 0 0 zwarte specht 0 0 0 spotvogel 0 0 0 ijsgors 0 0 0
brilduiker 0 0 0 bokje 0 0 0 gr. bonte specht 0 0 1 braamsluiper 0 1 0 sneeuwgors 0 0 0
nonnetje 0 0 0 watersnip 0 0 0 kl. bonte specht 0 0 0 grasmus 1 1 1 geelgors 0 0 0
mid. zaagbek 0 0 0 houtsnip 0 0 0 tuinfluiter 1 1 1 ortolaan 0 0 0
grote zaagbek 0 0 0 zwartkop 1 1 1 rietgors 1 1 1
fluiter 0 0 0 grauwe gors 0 0 0
europese flamingo 1
caraib. flamingo 1
chileense flamingo 1
rosse stekelstaart 1
TOTAAL 21 21 19 TOTAAL 11 14 8 TOTAAL 13 23 12 TOTAAL 18 23 17 TOTAAL 16 21 17
Team Barbara 79 soorten
Team Inge 102 soorten
Team Loek 73 soorten
1 = waargenomen door het betreffende team
0 = niet waargenomen door het betreffende team
vet = waargenomen soort