Home Intern dossier: Warande

Intern dossier: Warande

Zie voor 2014 ook papieren archief.

September 2014

Bezwaarschrift VBN Warande

Juli 2014

NB-wetvergunning realisatie Warande fase 1 voorzien van aantekeningen Wim

April 2014

Wij hebben geen zienswijze ingediend.

Waar gaat het om ?
In 2008 en 2009 hebben wij gereageerd op het (voor)ontwerpbestemmingsplan Warande Fase 1.
Het ging ons om de blauwe en bruine kiekendieven die gebruik maken van Warande.
Het plan bevatte al de maatregel om een strook in het ZW  vrij van bebouwing in fase 1 te houden als doorvliegroute naar de meer oostelijk en ten Z van de spoorlijn gelegen (suboptimale) foerageergebieden in fase 2; en om deze strook optimaal – volgens de kennis van toen – in te richten.
Onze reactie beperkte zich tot het verzoek om maatregelen om te voorkomen dat de doorvliegstrook vanuit fase 1 betreden zou kunnen worden; en dat is in essentie gehonoreerd.

Age Hellingwerf wist mij [Wim Kleefstra] over de nu voorliggende vergunningaanvraag het volgende te melden.
Na 2009 is er overleg geweest tussen de gemeente en de provincie en is afgesproken om i.p.v. de doorvliegstrook een strook langs de A6, tegen de Knardijk aan, als optimaal foerageergebied in te richten. Het doorvliegkarakter van de strook is gebleven.
De gemeente wil op basis van een nieuwe passende beoordeling van mei 2013 kunnen concluderen dat het gebied zo weinig gebruikt wordt door de Bruine Kiekendief, waar het bovendien erg goed mee gaat, en niet meer door de Blauwe omdat die sinds 2004 niet meer aan de oostkant van de OVP broedt, dat ze helemaal niet meer hoeven te compenseren.
Dat lijkt mij niet wenselijk, maar om dat goed te kunnen onderbouwen moet je wel in de materie duiken.

In de voortoets schrijft de provincie overigens wel dat een vergunning noodzakelijk is, om “een en ander” – wat precies weet ik niet – als mitigatie te kunnen borgen.

Voortoets  NB-vergunning Warande fase 1

Aanvraag Nb-wet vergunning bestemmingsplan Warande fase 1

Februari 2014

Wij hebben niet gerageerd op het concept passende beoordeling.

Volgens mij [Wim Kleefstra]  klopt het procedureel niet om compensatie te zien als natuurinclusief ontwerp, zodat er geen significante effecten zijn en de A- en D-toets niet hoeft te worden gedaan.
Maar ik vind dat in dit geval inhoudelijk niet een bezwaar – de Trekweg lijkt mij beter als foerageergebied dan de Warande –  en bij  De Vaart IV/VI is het ook zo gegaan en hebben we niet geprotesteerd.
I.v.m. precedentwerking stel ik toch wel voor het punt te noemen, en ook later bij de zienswijze naar de provincie.

Oktober 2012

GS Flevoland: Voedselgebied kiekendieven bij A6

November 2009

Vaststelling best.plan Warande fase 1

Mei 2009

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Warande fase 1

Augustus 2008

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Warande fase 1

Juni 2008

Extract uit MER bij voorontwerp bestemmingsplan Warande