Home Bestemmingsplan Lepelaarplassen en omgeving

Bestemmingsplan Lepelaarplassen en omgeving

Contactpersoon: Wim Kleefstra

Februari 2016

Het bestemmingsplan en de Nota Zienswijzen zijn vastgesteld.

Wij hebben het daarbij gelaten, gelet op:

2.1: ons punt is overgenomen: bebouwingsmogelijkheid Schateiland is geschrapt
2.2: niet als zodanig overgenomen: een deel van het Vaartsluisbos, de smalle strook tussen de Lepelaarplassen en de Hoge Vaart, en een deel van het Oostvaardersbos zijn Recreatie gebleven; wel is de mogelijkheid van nieuwe bebouwing in Recreatie geschrapt
2.3: ons punt is overgenomen: Wilgenbos en -Eiland zijn Natuur geworden
2.4: ons punt (externe werking EHS moet worden benoemd) heeft o.a geleid tot de volgende toevoeging aan de toelichting bij Recreatie:

De gemeente staat positief tegenover nieuwe initiatieven voor kleinschalige verblijfsrecreatie. Het is echter aan de initiatiefnemer om in een afzonderlijke planologische procedure aan te tonen dat zijn project geen significant effect heeft op de instandhoudingsdoeleinden van de Natura 2000- gebieden dan wel op de wezenlijke kenmerken van de gebieden die onderdeel uit maken van de ecologische hoofdstructuur.

November 2015

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Groenzone 11_2015

December 2014

Reactie op het concept ontwerpbestemmingsplan