Home Greppelveld

Greppelveld

Het Greppelveld is een natuurgebied, ter hoogte van Elburg, van het Flevolandschap. Het ontstond in 1957 na het droogvallen van Oostelijk Flevoland. Het gebied dankt zijn naam aan de greppels die gegraven werden om het overtollige kwelwater af te voeren.
Dat lukte niet goed genoeg om het gebied voor de akkerbouw geschikt te maken, maar sindsdien is het een gebied bij uitstek voor weidevogels, ganzen en eenden. In het gebied broeden grutto’s, zomertalingen, tureluurs, garspiepers en zelfs kwartelkoningen. In najaar en winter wordt het gebied gebruikt door wilde, kleine en knobbelzwanen, kolganzen, wintertalingen en tal van andere soorten. Op de grote plas zijn vaak krooneenden, nonnetjes, smienten en andere eenden waar te nemen. In de weidegebieden tref je op een paaltje een roodborsttapuit aan en in de trektijd moet je niet gek opkijken om een waterpieper aan te treffen. In en bij de natte greppels zie je kluten, scholeksters, groenpootruiters, grote zilverreigers, watersnippen en waarschijnlijk veel meer. Het is vanuit het gezichtspunt van de verkeersveiligheid af te raden, maar het beste punt om in het gebied te bekijken is vanaf de dijk in de berm van de N306. Veiliger alternatieven zijn de Stobbenweg die parallel aan de N306 loopt en het fietspad langs het Greppelveld.