Home Nestbescherming / nestgelegenheid

Nestbescherming / nestgelegenheid

Nestbouw en onderhoud

Ieder jaar wordt gewerkt aan het plaatsen, creëren of onderhouden van nestgelegenheid. Soms worden oeverzwaluwwanden onder handen genomen of drinkpoelen gegraven voor huiszwaluwen of worden er nestkasten opgehangen in het bos, in boerenschuren of onder bruggen. In het verleden is er zelfs een ooievaarspaal opgericht in de natte weilanden bij de kwelzone langs de Oostvaardersdijk en zijn wij nauw betrokken geweest bij het plaatsen van een zwaluwentil op stadslandgoed de Kemphaan. Regelmatig staat bij de jeugdgroepen ‘nestkasten timmeren’ op het programma. Overigens helpt de jeugd ook graag mee bij het aanbrengen van zwaluwnesten onder de bruggen.

Nestbescherming

Graag voorkomen wij het verstoren van broedgevallen. Het komt nogal eens voor, dat er snoei- of rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen zoals het kappen van bomen of hele bospercelen, het rooien van singels en het maaien van riet langs kanalen, grachten of sloten. Heel vervelend als daar juist vogels zijn gaan broeden. Omdat vrijwel alle vogels wettelijk beschermd zijn is dit volgens de wet niet toegestaan tenzij hiervoor een vergunning is afgegeven. Ondanks dat, blijkt regelmatig, dat deze vergunning niet is aangevraagd en de werkzaamheden dus illegaal worden uitgevoerd. Het komt zelfs voor, dat mensen moedwillig vogelnesten verstoren. Niet zo lang geleden werd nog een omgezaagde boom gevonden waarin zich een buizerdnest bevond. De jongen, enkele dagen oud, lagen dood op de grond. Ziet u zelf dat er gerooid of gemaaid wordt in het broedseizoen op een plaats waar broedvogels nestelen dan kunt u dat melden op deze site onder werkgroepen/werkgroep bescherming/meldpunt.

Deze meldingen zijn van grote waarde omdat wij als stichting dan actie kunnen ondernemen richting de overheid en of terreinbeheerders. Vermeldt a.u.b. ook uw e-mailadres of telefoonnummer, dan kunnen we, indien nodig, contact met u opnemen. Nog beter is het als u ook kans ziet om een foto te maken van de situatie en als het lukt met vogel of nest. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Vogelbescherming Nederland.

Werkgroep Nestkasten (resultaten 2014)

Ieder voorjaar is Auke Ferwerda in het Pampushout te vinden om daar zijn nestkasten op te hangen. Hij is daar midden jaren ’90 al mee begonnen. Eerst doet hij altijd een ronde om te kijken hoe de nestkasten erbij staan. Zijn ze nog in orde of moeten ze gerepareerd of vervangen worden? Na het ophangen houdt hij precies bij hoeveel kasten bezet worden door paartjes pimpelmees of koolmees en wat hun broedsucces is. In de onderstaande tabel is het resultaat van 2014 weergegeven.

Resultaat 2014

Totaal 13 kasten bezet

 

Aantal

Legresultaat

aantal eieren/(waarvan 2e legsel)

 

Uitgevlogen

Koolmees 10 84 (8) 84 (100%)
Pimpelmees 3 30 (6) 30 (100%)

Opvallend is dat alle eieren met succes uitgebroed zijn. Bij zowel de koolmees als de pimpelmees is 1x sprake geweest van een 2e broed. Ook de eieren van dit broedsel waren succesvol. De jongen zijn allemaal uitgevlogen.

Nestbeschermingsactiviteit Huiszwaluwen

Vanaf 1992 worden zoveel mogelijk alle broedende huiszwaluwen in Almere geïnventariseerd en gevolgd. Het doel ervan is, om inzicht te krijgen in de populatie ontwikkeling binnen de stad. Een ander belangrijk doel is mensen bewust te maken dat er huiszwaluwen broeden aan hun huis. Er worden helaas nog steeds veelvuldig nesten verwijderd, vanwege de overlast (uitwerpselen) die de vogels zouden geven. Dit is echter met een paar simpele aanpassingen te voorkomen. Vaak zijn bewoners zich hier niet bewust van en worden er daarna in overleg met de bewoners bijvoorbeeld poepplankjes aangebracht.

Huiszwaluwen broeden in kleine kolonies. In Almere broeden ze voornamelijk in het centrum van Almere-Haven, in de Meenten en in de Marken, eveneens in Almere-Haven en nabij de woonboten van de Wetering. Los verspreid over de stad broeden soms nog diverse paartjes, bijvoorbeeld onder de bruggen van de Hogering. Elders in de provincie tref je onder andere huiszwaluwen aan bij de gemalen van Ketelhaven en Harderhaven en bij Schokland.

In het begin van het broedseizoen worden de nesten opgezocht en geteld hoeveel er bewoond zijn. Er zijn vele bezoeken nodig, want huiszwaluwen kunnen wel één, twee of drie broedsels per jaar hebben. In juli kunnen er nog steeds nieuwe nesten gebouwd worden. Er zijn twee officiële tellingen: één in juli en één in augustus.

Huiszwaluw Delichon Urbica verzamelt nestmateriaal bij een modderpoel.  Foto gemaakt door Karel Mauer, Houtribsluizen.

Huiszwaluw Delichon Urbica verzamelt nestmateriaal bij een modderpoel.
Foto gemaakt door Karel Mauer, Houtribsluizen.

In 1996 is begonnen met het aanbrengen van kunstnesten en poepplankjes. Het aanbrengen van kunstnesten heeft geleid tot wisselende resultaten. Zeker is dat het aanbrengen en in stand houden van nestgelegenheid de huiszwaluw echt helpt zich ergens te vestigen. Maar helaas vinden veel mensen dat ze teveel overlast ondervinden. De nestkasten worden dan na het broedseizoen weggehaald en niet meer opgehangen. Erg jammer, want met een paar simpele ingrepen is de overlast tot een minimum te beperken!

Vindt u het leuk huiszwaluwen aan uw huis te hebben en  wilt u er geen overlast maar vooral plezier van hebben of wilt u meedoen aan onze activiteiten? Neem voor meedoen of advies contact  met ons op via  info@vogelwachtflevoland.nl