Home Intern dossier

Intern dossier

Links

Zienswijze Vogelbescherming op ontwerp-beheerplan

Zienswijze Nico Dijkshoorn op ontwerp-beheerplan

Zienswijze Stichting Welzijn Grote grazers op ontwerp-beheerplan

Min. van EZ: Natura2000 informatie over OVP

Voor voorwaarden provincie  zie http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/2-juli/19:30 onder punt 9b en de aangenomen amendementen C en D.

Inspreektekst-dhr.-N.-Dijkshoorn-cie-RL-d-d-4-juni-2014-OVP..pdf

Verslag statenmiddag Oostvaardersplassen 26 maart 2014 met Presentaties NIET VERDER VERSPREIDEN

Opniestuk Ton Eggenhuizen: ganzen-ganzen-en-nog-eens-ganzen (november 2013)

SOVON-rapport over de broedvogels van de buitenkaadse OVP (1997-2012)

Checklist beheerplannen VBN (december 2012)

Jaarrapportage monitoring OVP 2011 2012