Home Oostvaardersdijk

Oostvaardersdijk

Dit is de dijk langs het Markermeer tussen Almere en Lelystad. Met harde langdurige noordwestenwind kunnen er langs de dijk leuke en bijzondere zeevogels vliegen. Vooral tijdens het winterseizoen zijn er vaak duizenden eenden en futen aanwezig. In de trektijd strijken regelmatig bijzondere vogels neer.

Een aantal jaren geleden is de dijk op deltahoogte gebracht. Bij die gelegenheid zijn er langs de Oostvaardersplassen op drie plaatsen uitkijkpunten gekomen. Hier kan ook geparkeerd worden. Het uitkijkpunt het dichtst bij Lelystad is vogelkijkhut de “Grote Zilverreiger”.

Het middelste uitkijkpunt langs de dijk bevindt zich ter hoogte van een aanlegsteiger. Hier zijn altijd verschillende soorten meeuwen te zien en in de zomer zie je visdieven op de steiger of op de paaltjes in het water. Tijdens de najaarstrek kun je andere sternsoorten aantreffen zoals de zwarte en de witvleugelstern.

Afhankelijk van het seizoen zijn er dagelijks kansen om waarnemingen te doen van roofvogels zoals blauwe en bruine kiekendief, havik, torenvalk, sperwer, buizerd, visarend en ook de zeearend. Andere soorten zijn kleine en grote zilverreiger, baardmannetje, kleine karekiet, graspieper, grote groepen spreeuwen, ganzen, zwaluwen, kwikstaarten en soms tapuiten. Wellicht komen ook de buidelmees en de grote karekiet weer een keer terug in het riet langs de dijk. Aan de kant van het Markermeer zijn op de basaltblokken soms ook leuke soorten de zien zoals oeverlopers, tapuiten, gele kwikstaarten of een paar regenwulpen.

Bijzondere soorten die hier ooit gezien zijn: ringsnaveleend, vorkstaartmeeuw, vaal stormvogeltje, kleine jager, grauwe franjepoot, noordse stormvogel, grote kanoet, reuzenzwartkopmeeuw, ralreiger, woudaap, witvleugelstern, roodkeelpieper, grijze strandloper, poelruiter, orpheusspotvogel, cetti’s zanger, Amerikaanse wintertaling, witkopeend, veldrietzanger en krekelzanger.