Home Wetlandtelling

Wetlandtelling

Natura 2000
De Lepelaarplassen zijn een beschermd natuurgebied met Natura 2000 status. Dat betekent dat dit gebied niet alleen beschermd wordt, maar  ook dat gemonitord moet worden hoe het met de te beschermen vogelsoorten gaat. Daarom worden in dit gebied maandelijks de watervogels geteld door de Vogel- en Natuurwacht Flevoland.

Werkwijze
Elke middelste zondag van de maand worden alle vogels geteld die in het gebied verblijven. We tellen dan niet alleen de Lepelaarplassen, maar ook de omringende gebieden, zoals het Trekvogellandje, het Wilgenbos, de natte graslanden en de kwelzone. Het gaat hier vooral om watervogels, riet- en moerasvogels. De telling maakt onderdeel uit van de watervogel-tellingen van de SOVON. De gebieden zijn opgedeeld in diverse deelgebieden,  die door groepjes van twee of meer personen gedurende 2 à 3 uur in de ochtend worden bezocht. We doen dat  lopend of per fiets. Voor de minder ervaren vogelkijkers zijn deze tellingen erg geschikt om onder begeleiding van ervaren vogelaarskennis en ervaring op te doen. Na de telling wordt er gezamenlijk koffie gedronken in De Trekvogel en worden telresultaten genoteerd en uitgewisseld. Maandelijks gaan de cijfers naar Sovon Vogelonderzoek Nederland.  Ook de provincie Flevoland en de gemeente Almere maken gebruik van de resultaten. De cijfers worden bijvoorbeeld voor het opstellen van een beheerplan gebruikt. Zo worden de gevonden trends gebruikt om de beste beheermaatregels te nemen om dit unieke vogelgebied in stand te houden. Lijkt het u leuk om eens een telling mee te maken? Als donateur van de Vogelwacht bent u van harte welkom! Ervaring is niet vereist. De data van de komende tellingen staan in de agenda. U kunt zich aanmelden bij: Alice van Duijnen via info@vogelwachtflevoland.nl.

Wetlandtelling op dun ijs. Foto gemaakt door Marius Bouscholte.

Wetlandtelling op dun ijs. Foto gemaakt door Marius Bouscholte.

Telgegevens
Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de gegevens die door de tellingen verkregen zijn. Zo bleek dat we in 2013 meer dan het gemiddelde aantal totale vogels  hebben geteld, bijna 45.000 tegenover gemiddeld 39.000. Vooral in januari werden extreem veel vogels geteld, o.a. meer dan 2700 kuifeenden. Verder  t.o.v. het gemiddelde veel brandganzen, gierzwaluwen, smienten en kieviten. Van de aangewezen soorten (soorten waarvoor het gebied gezien hun belang een beschermd natuurgebied is) is een stijgende lijn te zien bij kuifeend en slobeend. Ook grutto en kluut deden het goed. Speciale soorten waren o.a. de beflijster, het bokje, een noorse gele kwikstaart en sneeuwgorzen.  Een uitgebreid verslag over 2013 kunt u hieronder  inzien. Voor overname en gebruik van deze gegevens is toestemming vereist. Een verzoek daartoe kunt u indienen via info@vogelwachtflevoland.nl. (Zie ook de afspraken die van toepassing zijn op het verstrekken van de telgegevens.)

Wetland tellingen Lepelaarplassen tm 2013

Wat wordt er zoal gezien?
Vanuit de telgegevens vanaf 1998 is een checklist gemaakt die laat zien welke soorten vaak, soms of eenmalig aangetroffen zijn tijdens een van de tellingen. Dit geeft een goed beeld van wat u kunt verwachten als u een van de vogelkijkhutten in het gebied bezoekt.

Checklist Lepelaarplassen 1998 tm 2013