Home Intern dossier: Oosterwold

Intern dossier: Oosterwold

Juli 2015

Wij schrijven een zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Oosterwold omdat de gemeente Almere voor de foerageergebieden van kiekendieven een grens van 6 km hanteert en fase 1, waar het plan over gaat, grotendeels daar buiten valt.
Wij vinden dat er ook in fase 1 foerageergebied voor kiekendieven verloren gaat en bovendien is onduidelijk waar en wanneer dit gecompenseerd wordt.
Ook maken wij de gemeente erop attent dat eerst gecompenseerd dient te worden alvorens met de bouw begonnen kan worden.

Zienswijze Bestemmingsplan Chv Oosterwold_2015

Juni 2015

Het Ontwerp Chv Bestemmingsplan Oosterwold komt uit met als bijlage de nota vooroverleg en beantwoording. In de nota wordt ingegaan op opmerkingen die wij in voorfase plaatsten.

Chv Ontw. Bestemmingsplan Oosterwold 2015

Chv ontw. best. plan Oostvaarderswold – Bijlage – Nota vooroverleg en beantwoording omgevingsplan

 

Maart 2015

Het voorontwerp omgevingsplan is ons voorgelegd. Daarin wordt iets meer duidelijk over het proces van vergunningverlening en compensatie. Maar onvoldoende, vandaar onze reactie. Albert Jong van de gemeente wil daar met ons over praten.

20150305 Voorlegging voorontwerp omgevingsplan Oosterwold

20150211 Omgevingsplan Oosterwold_planverbeelding

20150305 Omgevingsplan Oosterwold_voorontwerp

20150401 Reactie omgevingsplan Oosterwold

Het aan het voorontwerp mede ten grondslag liggende oude PlanMER is formeel ter inzage gelegd (in plaats van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau), echter zonder de in 2012 uitgevoerde passende beoordeling. De conclusie over noodzakelijke compensatie bevalt ons, maar de passende beoordeling is waarschijnlijk onvoldoende actueel. Vandaar onze zienswijze.

20150323 Vooraankondiging

20150322 Bijlage_Milieueffectrapportage

20150401 Zienswijze PlanMER Oosterwold

Juni 2014

De initiatiefnemers (personen of organisaties) die er kavels willen kopen en inrichten moeten zonodig zelf een vergunning NB-wet aanvragen. Gebiedsregisseur Esther Geuting begeleidt initiatiefnemers.

Gaat dit wel goed lopen ? Ook Nicolai Bolt moet dat nog zien.

Meer info: http://almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold/

Andere links:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/01/stadslandbouw-een-verkenning-van-groen-en-boer-zijn-in-en-om-de-stad.html
http://www.natuurenmilieuflevoland.nl/?page=6989
http://www.natuurenmilieuflevoland.nl/?page=6980

Mei 2013

In het planMER (par. 5.7) bij de ontwerpStructuurvisie lees ik [Wim Kleefstra] dat er mogelijk verlies aan foerageergebied voor kiekendieven en voor ganzen, zwanen en eenden gecompenseerd zal moeten worden.