Home Projecten

Projecten

Projecten

CES (Constant Effort Site):

De ringgroep draagt vanaf het allereerste begin al bij aan het landelijke
Constant Effort Site programma. Dit programma richt zich op het verzamelen
van broedvogelgegevens. Populaties groeien en krimpen immers door
overleving, geboorte, immigratie en emigratie. Volgens een
gestandaardiseerde wijze worden vogels gevangen en geringd.  Met de gegevens
kunnen groei en krimp van populaties worden onderzocht en deze gegevens zijn
direct bruikbaar voor de bescherming van vogels. Meer lezen over dit
project? http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/CES

Wintervangen:

Waar het CES-project zich richt op de broedvogels, richt ons
wintervangenproject zich op de overwinteraars. Door gericht te vangen
proberen we meer te weten te komen over de vogels die in de winter op onze
vangplek vertoeven. Een kort artikeltje in het jaarverslag 2014 laat wat
meer zien over de koolmezen die tijdens dit project zijn gevangen.

RAS (Retrapping Adults for Survival):

In Almere en omgeving vinden op moment twee soorten RAS projecten plaats. Een project is gericht op de Boerenzwaluw Hinrundo rustica en de andere op de Oeverzwaluw riparia riparia. Op een paar boerenbedrijven in Zeewolde wordt onderzoek gedaan aan boerenzwaluwen. Zowel nestjongen als volwassen vogels worden geringd. Doel van het onderzoek is om een vinger aan de pols te houden van deze
boerenvogel bij uitstek.

In het Pampushout (Almere) is een oeverzwaluwwand opgericht die ruimte biedt aan
circa 120 nesten. Vanaf half juni wordt hier enkele malen in de avonduren
oeverzwaluwen gevangen en geringd. Gepoogd wordt om volwassen vogels van jaar op jaar
terug te vangen. Op die manier wordt informatie verzameld over de overleving
(Retrapping Adults for Survival).

Meer lezen over dit project?
www.vogeltrekstation.nl/resultaten/boerenzwaluw
http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/ras

Nestkasten

Rond de vangplek hangen een 30-tal kasten welke gebruikt worden door
koolmezen en pimpelmezen. Deze kasten worden op geregelde tijden
gecontroleerd. De nestbezoeken leveren inzicht in de timing van het broeden
en het aantal jongen dat per paar groot komt. De gegevens worden ingevoerd
in het Nestkaart-project van Sovon en dragen op die wijze bij aan het
landelijke beeld van het broedsucces en broedtiming. Meer lezen over dit
project? www.sovon.nl/nl/content/nestkaarten

Roofvogels

De Almeerse bossen zijn rijk aan roofvogels. Vooral Buizerd Buteo buteo is redelijk
algemeen. Havik Accipiter gentilis, Sperwer Accipiter nisus en Boomvalk Falco subbuteo zijn veel schaarser. Ieder jaar proberen we zo veel mogelijk nesten op te sporen en de jongen te ringen. Ook
de gegevens van dit project worden ondergebracht bij Sovon in het
nestkaartproject.

We zijn nog altijd op zoek naar mensen die een stuk bos voor hun rekening
willen nemen. Dit betekent het aflopen in de late winter (nog geen blad aan
de boom)  om oude nesten te karteren, het volgen van deze nesten op
eventuele bewoning en het assisteren bij het ringen van de jongen. Opgave
kan via het centrale mailadres van de Vogelwacht, o.v.v. inventarisatie
roofvogels.