Home Sovon tellingen

Sovon tellingen

De stichting organiseert tellingen op eigen initiatief maar werkt ook mee aan tellingen die onderdeel uitmaken van nationale en internationale tellingen. Deze tellingen worden georganiseerd en gecoördineerd door Sovon.

Ganzen- en Zwanentelling

Nederland geniet internationale faam vanwege de grote aantallen ganzen en zwanen die er voorkomen. Sinds de jaren vijftig en zestig worden er geregeld tellingen gehouden. In de maanden september t/m mei worden gelijktijdig in Noordwest-Europa, waaronder ook enkele gebieden in de omgeving van Almere, op de aanwezigheid van ganzen en zwanen geteld. Aanvullende tellingen vinden plaats naar Grauwe Gans, Brand- en Rotgans. Hiermede werkt de Vogel- en Natuurwacht Flevoland mee aan het landelijke SOVON-project van de telling van de Ganzen en Zwanen in Nederland.
De tellingen vinden plaats in het 2e weekeinde van de maand. De resultaten worden gebruikt voor internationale populatieschattingen en om de aantallen en verspreiding in Nederland te volgen. Het gaat daarbij zowel om seizoenspatronen als om monitoring van afzonderlijke pleisterplaatsen. De resultaten van deze tellingen worden jaarlijks, in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Expertise centrum LNV) en Verkeer en Waterstaat (RIZA), in een door SOVON opgestelde rapportage verwerkt.
Wie een keer mee wil of een gebied wil tellen kan nadere informatie krijgen via www.sovon.nl.

Midwintertelling

Sinds 1967 worden systematisch jaarlijks in de maand januari alle watervogels geteld in de waterrijke gebieden van Europa en in delen van Afrika en Azië: soortmonitoring. Aanvankelijk werd dit alleen gedaan voor zwanen, ganzen en eenden. Tegenwoordig worden ook blauwe reiger, futen, rallen, steltlopers en meeuwen geteld. De Vogel- en Natuurwacht Flevoland werkt mee aan het landelijke SOVON-project van deze telling in het kader van de International Waterbird Census, door tellingen uit te voeren in de grotere wateren en de natte gebieden van Flevoland. De telling vindt plaats in het weekeinde medio januari, meestal ‘s zaterdags met een uitwijkmogelijkheid naar de zondag bij extreme weersomstandigheden. De resultaten van deze tellingen worden jaarlijks, in opdracht van de Ministeries Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat, door SOVON in een rapportage verwerkt. Alle gegevens worden gebruikt om het internationale, nationale en regionale belang van wetlands in Nederland vast te stellen.
Wie een keer mee wil of een gebied wil tellen kan nadere informatie krijgen owww.sovon.nl

Roofvogeltelling

Sinds 1992 wordt, in het kader van een samenwerkingsverband tussen SOVON-district Flevoland en de vogelwerkgroepen in Flevoland, een jaarlijkse telling van alle in Flevoland voorkomende roofvogels gehouden. Deze telling wordt halverwege de maand januari gehouden. De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland houdt voorafgaand daaraan in december een voortelling. Er wordt gebruik gemaakt van een integrale gebiedstelling met kartering. In groepen van drie personen wordt een bepaald deelgebied geheel op roofvogels afgezocht. Hierbij worden gegevens zoals de soort, plaats, tijd, man/vrouw, gedrag en terreintype genoteerd. Een mix van ervaren en minder ervaren vogelaars in het team maakt dat er op zo’n dag veel te zien en te leren valt. De gegevens worden verzameld en toegestuurd aan SOVON. Edy Jacobs verzorgt de coördinatie en de indeling van groepen en telgebieden.
Heeft u interesse om eens een telling mee te maken? Stuur dan een berichtje naar secretariaat@vogelwachtflevoland.nl.   

BMP (Broedvogelmonitoringproject)

Met het broedvogelonderzoek wordt de jaarlijkse toe- of afname van Nederlandse broedvogels vastgelegd (monitoring) en de verspreiding ervan. Hiervoor worden zogenaamde proefvlakken geselecteerd oftewel vaste onderzoeksgebieden, die jaarlijks worden geinventariseerd. De resultaten vormen een steekproef die de aantalontwikkeling in heel Nederland weergeeft. Een aantal donateurs van de stichting hebben in het kader van deze telling een eigen gebied dat elk jaar weer bezocht wordt. Deze proefvlakken bevinden zich o.a. in het Kromslootpark, het Meridiaanpark en de Lepelaarplassen.

Wetlandtellingen Lepelaarplassen

Maandelijkse tellingen van alle watervogels in de Lepelaarplassen. Voor meer informatie kijk hier.