Home Luchthaven Lelystad

Luchthaven Lelystad

Intern dossier (alleen voor werkgroepleden)

Juli 2015

Gedeputeerde Staten geven antwoord op onze brief die wij naar aanleiding van het luchthavenbesluit en de uitspraken van de Staatssecretaris over het afschieten van ganzen geschreven hebben.

Antwoord GS op brief Luchthaven

Mei 2015

Op ons bezwaar tegen de vergunning voor afschot volgt een hoorzitting op het Provinciehuis. Hier wordt op pijnlijke wijze duidelijk hoe slecht de Provincie de zaken voor elkaar heeft en blijkt er een opmerkelijk verschil van inzicht tussen de Luchthaven en de Provincie.

April 2015

De luchthaven zet er vaart achter en geeft een voorproefje van wat ons te wachten staat door vergunning aan te vragen en te krijgen om vogels af te mogen schieten op het luchthaventerrein. De vergunning geldt tot 2018 als de grote luchtvaart gepland staat te beginnen.
Nooit eerder was het nodig om vogels dood te schieten en nu opeens wel. Wij tekenen bezwaar aan bij de provincie omdat we vinden dat dit volstrekt onnodig is en omdat zowel de aanvraag als de vergunning aan alle kanten rammelt.

Bezwaar_Afschot_def

Eerder die maand had Staatssecretaris Mansveld zich in de pers laten ontvallen niet uit te sluiten dat er straks duizenden ganzen gedood moet worden in de omgeving van de luchthaven.

 Maart 2015

Het luchthavenbesluit is toch genomen en op 31 maart bekend gemaakt.

Luchthavenbesluit Lelystad_stb-2015-130

Eerder deden wij nog een poging op 21 maart 2015 om de staatssecretaris van het besluit af te brengen, maar het mocht niet baten. De brief werd na het besluit nog wel beantwoord.

Brief Stas 3_2015

Januari 2015

We hebben een brief  aan de Raad van State geschreven als aanvulling op onze zienswijze van juli 2014 op het ontwerp-luchthavenbesluit. In de brief gaan we in op het aangevulde MER en de reactie van de staatssecretaris daarop, en beargumenteren waarom dit onze bezwaren tegen het ontwerpbesluit niet heeft weggenomen.
We verzoeken daarom de Raad onze zienswijze mee in beschouwing te nemen bij de overwegingen voor het advies aan het kabinet over het ontwerpbesluit.
Naar we vrezen is dit ook het laatste moment in de formele procedure om ons standpunt naar voren te brengen. Het luchthavenbesluit valt namelijk onder de Crisis- en Herstelwet; daardoor is er geen beroep meer mogelijk zodra het besluit is genomen.
Overigens is het luchthavenbesluit een vorm van een vergunning; als die er is kan Lelystad Airport besluiten het aantal vluchten daadwerkelijk uit te breiden.

November 2014

De Commissie voor de mer vindt het nu aangevulde MER compleet. De Commissie schrijft dat het aangevulde MER stelt dat buiten de hekken van het luchthaventerrein geen maatregelen nodig zijn anders dan het instellen van een beperkingengebied [van 6 km] voor vogelaantrekkende bestemmingen. Deze bewering in het MER vindt de Commissie blijkbaar goed genoeg.
We zijn nu in afwachting van het MER zelf en van het overleg op 26 november tussen de staatssecretaris en de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A03236).

Oktober 2014

Staatssecretaris Mansveld heeft de Tweede kamer een brief gestuurd waarin ze aangeeft hoe ze is omgegaan met de kritiek van de Commissie voor de MER. Deze brief stelt ons bepaald niet gerust.
Wij zien aankomen dat de vogelbeperkende maatregelen binnen een straal van 6 km rondom de luchthaven onvoldoende zullen blijken te zijn vanwege de grote aantallen vogels die de uit- en aanvliegroutes kruisen. Op ons punt daarover wordt slechts gesteld dat de luchthaven een programma moet ontwikkelen om de vogelbewegingen te monitoren.

Augustus 2014

De Commissie voor de mer (milieueffectrapportage) heeft geconcludeerd dat het MER voor de uitbreiding van het vliegveld niet compleet is. Het  laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur.
De tekortkomingen in het rapport betreffen onder andere de gevolgen voor de natuur van de vogelwerende maatregelen die nodig zijn om het risico van botsingen van vliegtuigen met vogels te beperken. Dit is precies één van de punten waarop de Vogelwacht in haar zienswijze heeft gewezen.

Lees hier het advies van de Commissie.

In aansluiting op onze zienswijze hebben wij een brief naar Provinciale Staten van Flevoland gestuurd om te wijzen op de aanzienlijke gevolgen voor de natuur van de te verwachten vogelpopulatiebeperkende maatregelen.

Juli 2014

Wij hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp-luchthavenbesluit. Wij vinden het buitengewoon onverstandig een grote luchthaven bij Lelystad te positioneren vanwege de vele vogelrijke gebieden in de nabije omgeving. Effectieve maatregelen om het gevaar van vogelaanvaringen voor de vliegveiligheid uit te sluiten zijn volgens ons niet mogelijk.

Het MER dat mede ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit vertoont naar onze mening twee grote tekortkomingen. In de eerste plaats heeft er geen systematisch veldonderzoek naar potentiële vogelaanvaringen plaatsgevonden; het deelrapport over vogels en vliegveiligheid is gebaseerd op deels willekeurige en verouderde gegevens en incidentele waarnemingen.
In de tweede plaats had er rekening gehouden moeten worden met te verwachten verdergaande maatregelen om vogelaanvaringen te voorkomen dan alleen het incidenteel uitstellen van vluchten en het verjagen of doden van vogels op het luchthaventerrein.
Rond Schiphol is namelijk sprake van zware maatregelen ook buiten het luchthaventerrein, en die zouden bij Lelystad leiden tot een significante aantasting van de natuurwaarden van o.a. de Oostvaardersplassen.

Wij vragen in onze zienswijze daarom af te zien van de uitbreiding van luchthaven Lelystad, of tenminste het besluit te heroverwegen nadat eerst een gedegen onderzoek is uitgevoerd en de noodzakelijke maatregelen om vogelaanvaringen te voorkomen, alsmede de gevolgen ervan voor de natuur in kaart zijn gebracht.

Lees de volledige zienswijze ontwerpluchthavenbesluit Lelystad

Juni 2014

Het ontwerp-luchthavenbesluit is gepubliceerd. Zie o.a. http://www.alderstafel.nl/luchthavenbesluit-2014.html

De uitvliegroute dwars over de Oostvaardersplassen is tot onze opluchting niet gekozen. We zijn echter onverminderd bezorgd over het gevaar van vogelbotsingen en mogelijke toekomstige maatregelen om die te voorkomen, en zullen onze zorgen in een zienswijze verwoorden.

Januari 2014

In 2013 zijn de plannen voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad gepubliceerd. Deze behelzen een groei naar in eerste instantie 25.000 en daarna 45.000 vliegbewegingen (d.w.z. een start of een landing).
Het zal vooral gaan om vluchten naar Zuid-Europese bestemmingen met vliegtuigen als de Boeing 737 en de Airbus 320.
Vanwege de nabijheid van de Oostvaardersplassen en de diverse andere natuurgebieden met grote vogelpopulaties en veel pendelbewegingen tussen rust- en foerageergebied vinden we de keuze voor Lelystad als locatie voor een internationaal vliegveld zeer ongewenst.
Wij vrezen mogelijk aanzienlijke nadelige effecten voor de vogels – en de rust – van de Oostvaardersplassen, omdat bij één van de routevarianten de vliegtuigen na het opstijgen op een hoogte van slechts 1 kilometer dwars over het natuurgebied zullen vliegen.
Ook zijn we bezorgd voor botsingen van vliegtuigen met vogels en voor de mogelijk drastische maatregelen die genomen gaan worden om dergelijke botsingen te voorkomen.
Deze en andere zorgen hebben we in een zienswijze geuit. In december is daar door het ministerie op gereageerd; vooral wat betreft de kwestie van de botsingen geeft dat geen uitzicht op een voor ons aanvaardbaar ontwerp-luchthavenbesluit.
Voor meer informatie: www.lelystad.nl/luchthaven

September 2013

De uitbreidingsplannen voor de luchthaven Lelystad vervullen de stichting met zorg. In de eerste plaats vanwege de verstoring die een verdere groei van het aantal vluchten, met ook grotere vliegtuigen, met zich mee zal brengen voor de vogelbevolking en andere natuurwaarden van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
Dit geldt vooral de Oostvaardersplassen, maar ook andere natuurgebieden (randmeren, Horsterwold, etc.) worden in hun kwaliteiten bedreigd.
Daarnaast betekent meer vluchten meer geluid, wat afbreuk doet aan de rust, stilte en ruimte waar ook de mens in (de natuur in) Flevoland zo van kan genieten. En dan krijgen we ook nog te maken met het gevaar van vogelaanvaringen.
Genoeg redenen om de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en wanneer dat aan de orde is in actie te komen.
Gelukkig staan we daar niet alleen in. Met name Natuur en Milieu Flevoland, waar wij als stichting ook lid van zijn, was en is zeer actief en heeft o.a. via de Raad van State bereikt dat alle bekende plannen sinds de aanwijzing (=vergunning) van 1991 in één keer voorgelegd moeten worden zodat de totale verwachte effecten van de uitbreiding beoordeeld en afgewogen kunnen worden.
De luchthaven van Lelystad wil uitbreiden: naar 25.000 vliegbewegingen (d.w.z. starts of landingen) per jaar vanaf 2015, en na 2020 zelfs naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Het zal vooral gaan om vluchten naar Zuid-Europese bestemmingen met vliegtuigen als de Boeing 737 en de Airbus 320.
De plannen zijn deze zomer formeel gepresenteerd als eerste stap in de procedure om een vergunning van de minister te krijgen. De Werkgroep Bescherming heeft de plannen bestudeerd en een zienswijze geformuleerd die door de stichting is ingediend.
We vrezen aanzienlijke nadelige effecten voor de vogels – en de rust – van de Oostvaardersplassen, omdat bij één van de routevarianten die overwogen wordt, de vliegtuigen na het opstijgen op een hoogte van slechts 1 kilometer dwars over het natuurgebied zullen vliegen.
Ook zijn we bezorgd voor botsingen van vliegtuigen met vogels en voor de mogelijk drastische maatregelen die genomen gaan worden om dergelijke botsingen te voorkomen.
Rondom Schiphol worden ganzen namelijk binnen een straal van 20 km gevangen en gedood. Vanwege de nabijheid van de Oostvaardersplassen en de diverse andere natuurgebieden met grote vogelpopulaties en veel pendelbewegingen tussen rust- en foerageergebied vinden we de keuze voor Lelystad als locatie voor een internationaal vliegveld zeer ongewenst.

Daarnaast hebben we een groot aantal punten genoemd waaraan naar onze mening aandacht moet worden geschonken in het op te stellen milieueffectenrapport – de volgende stap in de procedure. Wanneer dat verschijnt zullen we waarschijnlijk weer in de pen moeten klimmen om op te komen voor de natuur in Flevoland.

Voor meer informatie zie:

http://www.lelystad.nl/4/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2013-Augustus/Lelystad-Airport-maakt-voornemen-tot-aanvraag-Luchthavenbesluit-bekend.html

http://www.alderstafel.nl/lelystad.html

Zie papieren archief voor 2009 en eerder