Home Beheerplan Oostvaardersplassen

Beheerplan Oostvaardersplassen

Contactpersoon: Inge Hagens

Link naar intern dossier (alleen voor werkgroepleden)

November 2014

Wij hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp-beheerplan.

In onze zienswijze pleiten wij onder andere voor een gefaseerde reset van het moeras in plaats van een algehele reset in één keer, voor meer monitoring zodat tijdig en gericht bijgestuurd kan worden, en wel onder het waakzaam oog van externe deskundigen, voor meer rust in het gebied en voor extra maatregelen ten behoeve van met name de Blauwe Kiekendief.

Juli 2014

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn akkoord gegaan met het ter visie leggen van het Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen. Zie http://www.flevoland.nl/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-corporate/weekbericht-123/beheerplan-oostvaarderspl/index.xml.

Evenals nu GS hebben wij in de klankbordgroep ook gepleit voor een onafhankelijke commissie die kan en mag adviseren over de uitvoering van het beheerplan. Het beheerplan is (wettelijk) gericht op het behalen van de doelstellingen die gelden voor de Oostvaardersplassen als Natura2000-gebied; die betreffen een aantal vogelsoorten, vooral van het moeras, en hun habitat. In dat verband vervullen de grote grazers een – belangrijke – rol als middel.
Onze opstelling in de klankbordgroep is dan ook geweest dat de aantallen en wijze van beheer van, en het beschikbare gebied voor de grote grazers geen doel op zich mogen zijn, maar ondergeschikt moeten zijn aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor bijvoorbeeld de blauwe kiekendief.

De formele ter-inzage-legging van het ontwerp-beheerplan is naar verwachting eind augustus / begin september 2014.

Januari 2014

Wij hebben deelgenomen aan de klankbordgroep voor het beheerplan voor de Oostvaardersplassen. Nadat begin 2012 het conceptplan was besproken is er – voor zover zichtbaar voor ons – nauwelijks voortgang geweest.
In 2013 is alleen een studie naar de de gevolgen van een eventuele totale drooglegging op de vogelpopulaties gepresenteerd. Daarmee zijn echter onze zorgen over de effecten van zo’n maatregel niet geheel weggenomen.