Home Bedrijventerrein De Vaart

Bedrijventerrein De Vaart

Juli 2012

Beoordeling voortoets tijdelijke natuur op bedrijventerrein Vaart_IV

Augustus 2011

Een van de zaken waar de stichting zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden betreft de plannen van de gemeente Almere om het bedrijventerrein De Vaart aan de zuidwestzijde van de Oostvaardersplassen uit te breiden.
De locatie ligt ingeklemd tussen de drie Natura 2000 gebieden Lepelaarplassen, Markermeer en Oostvaardersplassen.
De stichting heeft bezwaren tegen het plan ingediend. De gevolgen van het plan voor de omliggende gebieden waren namelijk onvoldoende onderzocht. Toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan bij de provincie en zeker bij de Raad van State geen stand zou houden is er opnieuw onderzoek verricht naar de gevolgen voor de omliggende natuurgebieden. Zie het Artikel in Almere Vandaag van 11 juni 2004 (bron: Almere Vandaag, met toestemming van auteur).
Uit dat onderzoek bleek dat de plannen significante negatieve gevolgen zouden hebben op de kiekendieven in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Het bestemmingsplan kon daarom niet worden uitgevoerd. De gemeente heeft gezocht naar oplossingen om het plan deels uit te kunnen voeren. Daartoe is overleg gevoerd met de stichting, die aangedrongen heeft op verbreding van de bestaande ecologische verbindingszone tussen de Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen en op versterking ervan als foerageergebied voor de blauwe en bruine kiekendief.
Uiteindelijk heeft de gemeente ervoor gekozen het bestemmingsplan niet aan te passen en de oplossing te zoeken in een compensatie door middel van het creëren van foerageergebieden in het geplande Oostvaarderswold. Hiertoe is in 2010 opnieuw een analyse gemaakt en daarmee een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet verkregen van de provincie Flevoland. De stichting is hierbij betrokken en heeft zich kunnen vinden in deze oplossing. Zij heeft echter alsnog bezwaar tegen de vergunning gemaakt, toen bleek dat staatssecretaris Bleker een streep zou willen zetten door de plannen voor het Oostvaarderswold (zie Persbericht Industrieterrein Vogelwacht). In de zomer van 2011 heeft de stichting het bezwaar ingetrokken.
Op grond van aanvullende informatie van de gemeente en de provincie was voldoende zekerheid verkregen over het duurzame karakter van de alternatieve foerageergebieden voor de kiekendieven. Inmiddels had zich één van deze gebieden, aan de Dodaarsweg, al ontwikkeld tot een bijzonder voedselrijke plek, en niet alleen voor kiekendieven; dit is mede te danken geweest aan de adviezen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief over inzaaien en beheer van het perceel (zie het artikel hierover in de Grauwe Gans nr.: 27-11-1).
Al met al kan de stichting terugkijken op een weliswaar langdurig maar uiteindelijk geslaagd traject van bemoeienis met De Vaart.